Kansas Whitetails part 1

Team 200

Kris Seymour chases giant whitetails in Kansas, part 1.